Projektdag for 5.-6. klasse
 
Projektarbejde
For skolens ældste klasser bruger vi ordet pro-jektdag i stedet for udeskole. Det skyldes at vi på disse klassetrin ønsker at have fuldstændig hand-lefrihed til at tilrettelægge undervisningen i over-ensstemmelse med det faglige niveau, eleverne efterhånden har opnået. Samtidig ønsker vi at lære eleverne at arbejde projektorienteret.
 
I projektdagen kan elever og lærere fordybe sig og udforske forskellige emner gennem en kombi-nation af læsning, gruppearbejde, tavleundervis-ning, kreativt udtryk, oplevelser, udflugter, infor-mationssøgning, eksperimenter og praktiske er-faringer.
 
Sprogligt arbejder vi med analyse, refleksion og fremlæggelse.
 
Udendørs projekter kan f.eks. handle om naturpleje og landskabsarkitektur. I de store projekter kan man tage små elementer ud til at belyse bestemte faglige emner – som f.eks. at skære et stykke af et træ og bruge det som udgangspunkt for at lære at beregne areal og rumfang for en cylinder. Af og til tager vi stadig på tur i naturen, f.eks. en svampetur med en naturvejleder, hvor eleverne lærer om forskellige svampearter, giftige og spiselige svampe, og selv plukker til svampestuvning lavet på Trangia-blus.
 
Naturvidenskabsfestival
Hvert år deltager 5.-6. klasse i Naturvidenskabsfestivalen i Ry, og en stor del af projektdagene går med at forberede fremlæggelser til denne festival. Derfor er Natur og Teknik og den naturvidenskabelige arbejdsmetode en vigtig del af projektundervisningen. Triatlon hvor vi bruger friluftsbadet Sønder Ege bliver sandsynligvis også en årligt tilbageven-dende begivenhed.