Forældremøder og samtaler i børnehaven
 
I børnehaven har vi en række fastlagte forældresamtaler og forældremøder som supplement til den daglige dialog. Derudover aftaler pædagoger og forældre samtaler efter behov. Samtalerne handler om barnets trivsel og relationer, samt deres sociale, sproglige og kropslige udvikling.
 
Overgangssamtale i dagplejen
Som noget særligt for Bjedstrup Børnehave deltager den kommende primærpædagog i den farvel-samtale, som holdes i barnets dagpleje, eller i den institution barnet kommer fra.
 
Rundvisning i børnehaven
Inden start i børnehaven inviteres barn og forældre til at komme på besøg og se og høre om Børnehuset.
 
Samtale efter en måneds tid
Efter ca. en måned afholdes en forældresamtale om hvordan indkøringen er forløbet, og om der er ting vi  skal være særligt opmærksomme på fremadrettet.  
 
Samtale efter 1 år
Her gør vi status over barnets trivsel og udvikling, og ser på om der er områder hvor vi i fællesskab skal eller kan gøre en særlig indsats.
 
Overgangssamtale til skole/fritidsklub
I forbindelse med overgang til skole og fritidsklub er der forældresamtale hvor børnehaveklasselærer og pædagog i fritidsklubben deltager. Her giver forældrene og en af kontaktpædagogerne et billede af barnet og evt. vigtige fokusområder med henblik på den bedst mulige overgangen.
 
Årligt forældremøde
Børnehaven inviterer til mindst et årligt forældremøde. Form og indhold vil variere og tage afsæt i den aktuelle forældre- og børnegruppe samt pædagogiske tiltag i hverdagen.